2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Developing the design of a car-to-driving simulator technology
No. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0477

Measure: “Kūrybiniai čekiai COVID-19”

Project budget: EUR 60 000,00

Funding allocated: EUR 45 000,00

Project start on 2021-12-29

End of the project 2022-12-31

Project purpose: Use of innovative services provided by actors in the creative and cultural industries sector to develop and deploy design innovations

Project activities:

The applicant Printlog UAB is the undisputed leader in providing its customers with an optimised print device management service. The company makes extensive use of software consisting of integrated and in-house developed IT solutions that allow real-time collection, processing and reporting of data on printer performance and customer needs. With its IT and engineering expertise, the company has identified new development opportunities in the simulator development industry. The market was studied, a business plan was drawn up and the need for this technology was identified, and technological and market development work started. In the context of this project, the design object to be developed is a system/product that covers all the processes involved in the conversion of a passenger car into a driving simulator.The supplier's tasks include design development and implementation.

Financed by the European Regional Development Fund

Funded as part of the Union's response to the COVID-19 pandemic


Automobilio konvertavimo į vairavimo simuliatorių technologijos dizaino vystymas
Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0477

Priemonė: Kūrybiniai čekiai COVID-19

Projekto biudžetas: 60 000,00 EUR

Skirtas finansavimas: 45 000,00 EUR

Projekto pradžia 2021-12-29

Projekto pabaiga 2022-12-31

Projekto tikslas: Kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino inovacijas

Projekto veiklos:

Pareiškėjas UAB „Printlog“ yra neabejotinas lyderis teikiantis savo klientams optimizuotą spausdinimo įrenginių tvarkymo paslaugą. Įmonė plačiai naudoja programinę įrangą, kurią sudaro integruoti ir įmonėje sukurti IT sprendimai, kurie leidžia realiu laiku kaupti, apdoroti ir pateikti duomenis apie spausdintuvų darbą, klientų poreikius. Sukaupusi IT ir inžinerijos patirtį, įmonė identifikavo naujas plėtros galimybes simuliatorių vystymo industrijoje. Buvo ištirta rinka, parengtas verslo planas ir identifikuotas šios technologijos poreikis, pradėti technologiniai ir rinkos vystymo darbai. Šio projekto kontekste vystomas dizaino objektas - sistema (gaminys), kuri apima visus procesus susijusius su lengvojo automobilio konvertavimu į vairavimo simuliatorių .Tiekėjo užduotys apima dizaino vystymo ir diegimo darbus.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė